Suurpellon Puistokatu_07072019_5.jpg

RAKENTAMINEN

Suurpellon alueen rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2007. 

Asuntorakentamisen alettua Suurpellon peruskivi muurattiin 20.8.2009 Klariksentien päähän, josta asuntorakentaminen alkoi. Alueelle on rakennettu Suomen ensimmäinen automaattisen jätteenkeräys järjestelmä, joka on liitetty kaikkiin alueen talonyhtiöihin. 

16-05-24_SuurPelto-Havainnekuva_A3_muok1_1.jpg

KAAVOITUS

Puistokaupungin suunnitelmat mahdollistavat ja edesauttavat asukkaiden ja palvelujen asettumista Suurpeltoon. Alue rakentuu ja monipuolistuu 15 vuoden ajan. Kyseessä on yksi vuosituhannen merkittävimmistä kehitys- ja rakennushankkeista pääkaupunkiseudulla. Vahvistetut asemakaavat sijaitsevat alueilla I ja II, joissa rakentaminen etenee hyvää vauhtia.Alueiden IV ja V asemakaavat on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja odottavat vahvistamista. Kehä II:n toisella puolella olevien alueiden VI ja VII asemakaavaluonnokset ovat tulossa nähtäville.

Suurpelto I 330400_osa1_1 (1).jpg

SUURPELTO I

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden kaupunkimaisen asuin- ja työpaikka-alueen, siihen liittyvien liike- ja palvelutilojen sekä viheralueiden toteuttaminen Kehä II:n länsipuolelle. Uudisrakentamisen kokonaisuus liitetään maisemallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan. Asuinalueilta järjestetään hyvät yhteydet Keskuspuistoon. Suunnittelun aikana selvitetään mahdollisuudet muuttaa nykyinen asemakaavan suuntaisliittymävaraus Kehä II:lla eritasoliittymäksi. Toinen yhteys kaupungin katuverkkoon järjestetään alueelle Ylismäentien kautta.

MG_3176Lyy.jpg

SUURPELTO II

Tutkitaan rakentamattoman toimistokorttelin 21045 muuttamista asuinrakentamiseen.  Suunnittelussa huomioidaan kaupunkikuvallisesti merkittävä sijainti, maisemalliset lähtökohdat ja Ylismäentien liikenteen aiheuttamat rajoitukset.

1_SuurpeltoIII_kaavakartta_1.jpg

SUURPELTO III

Suunnitellaan monipuolista asuntoaluetta Lillhemtin pientaloalueen ja Suurpellon Lillhemtinpuiston väliselle peltoalueelle. Asemakaava on hyväksytty ja lainvoimainen 1.2. 2017 lähtien. Kunnallistekninen suunnittelu on käynnistynyt.

SUURPELTO IV

Alueelle kaavoitetaan yleiskaavan pohjalta asuntoja, toimitiloja, julkisia palveluja sekä virkistysaluetta. Kaupunkisuunnittelulautakunta on ehdottanut kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia.

Lainvoimainen  Kyläsepäntien-kaava käsittää Suurpelto IV:n ja  Suurpelto V:n asemakaava-alueiden keskeisimmät kokoojakadut ja kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittavat yleiset alueet. Hyväksymiskäsittelyyn kaavat etenevät vaiheittain erillisinä kaava-alueina: Kyläsepäntie, 330800, Suurpelto IV 330900 ja Suurpelto V, 330700.

330900w.jpg

SUURPELTO V

Alue kaavoitetaan Suurpellon suunnittelutavoitteiden mukaisesti urbaaniksi ja puutarhakaupunkimaiseksi asuinalueeksi arvokas kulttuurimaisema huomioiden. Yleiskaavan pohjalta alueelle on suunniteltu asuntoja, toimitiloja, julkisia palveluja sekä virkistysaluetta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on ehdottanut kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia. Lainvoimainen  Kyläsepäntien-kaava käsittää Suurpelto IV:n ja  Suurpelto V:n asemakaava-alueiden keskeisimmät kokoojakadut ja kunnallistekniikan rakentamiseen tarvittavat yleiset alueet.  Hyväksymiskäsittelyyn kaavat etenevät vaiheittain erillisinä kaava-alueina: Kyläsepäntie, 330800, Suurpelto IV 330900 ja Suurpelto V, 330700.

330700w.jpg